Magazine Logo

Humanistiek en topsectoren

Hans Alma

Waardenwerk

Inleiding Ik wil deze bijdrage over humanistiek en topsectoren beginnen met de missie van de UvH, zoals die in ons strategisch plan geformuleerd staat. Ik citeer: 'De Universiteit voor Humanistiek is een levensbeschouwelijke universiteit geïnspireerd door het humanisme. De universiteit ziet het als haar missie de humanistiek als nieuwe menswetenschap en als academische beroepsopleiding te ontwikkelen. Zij realiseert daartoe kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek en onderwijs vanuit humanistische inspiratie en leidt professionals op die zich richten op vraagstukken van zingeving en humanisering in onze complexe maatschappij. Zij draagt zo bij aan zinvol leven in een humane samenleving.' De vraag die in mijn bijdrage centraal staat, is hoe deze missie zich verhoudt tot de economische topsectoren die in het wetenschapsbeleid van de regering centraal staan. De topsectoren zijn vastgesteld door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in hun brief van 2 april 2011 aan de Tweede Kamer met de titel 'Bedrijvenbeleid in Uitvoering'. Het streven is om bedrijfssectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog sterker te maken. Daartoe moeten overheid, bedrijfsleven, universiteiten en andere onderzoekscentra gezamenlijk bijdragen aan kennis en innovatie. De negen topsectoren zijn: tuinbouw en uitgangsmaterialen, agri & food, water, life sciences & health, chemie, high tech, energie, logistiek, creatieve energie (zie http://www.rijksoverheid. nl/onderwerpen/ondernemersklimaat-en-innovatie/investeren-in-topsectoren) Het doet wat merkwaardig aan dat een kerntekst in het kader van het wetenschapsbeleid, wordt gepresenteerd onder de titel 'Bedrijvenbeleid in Uitvoering'. Er is dan ook de nodige kritiek op deze aanpak. Hiervan wil ik twee voorbeelden geven. Het gebiedsbestuur Geesteswetenschappen van Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wijst erop dat het bij de ontwikkeling van de topsectoren uitsluitend om de economische ontwikkeling van Nederland gaat, en dat geen van de topsectoren direct geesteswetenschappelijk van karakter is. Het gebiedsbestuur benadrukt dat er naast economisch beleid een bredere behoefte aan vernieuwende wetenschap in Nederland bestaat, zowel aan vrij onderzoek als aan onderzoek naar urgente maatschappelijke vragen die niet direct een economische insteek hebben. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website